Σχετικα

ΙΔΡΥΣΗ-ΠΟΡΕΙΑ-ΔΡΑΣΗ 1991-2021

 Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Εισαγωγικά

Το Ιδρυµα Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΙΚΙ) ιδρύθηκε το 1991 με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ σχετικού Προεδρικού Διατάγµατος. Προηγήθηκε η υπογραφή της αναγκαίας συµβολαιογραφικής πράξης που έγινε το 1989. Τα πρόσωπα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ήσαν ο τότε βουλευτής του Νομού, αείµνηστος Αντώνης Τρίτσης, ο τότε Νοµάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Ηλίας Μπεριάτος, και ο τότε Διοικητής της Εµπορικής Τράπεζας Ελλάδος Αδαµάντιος Πεπελάσης. Η συντονισµένη δράση των τριών αυτών παραγόντων είχε ως τελικό αποτέλεσµα ένα σύγχρονο ίδρυµα στα νησιά του Ιονίου που λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως από το 1991 μέχρι σήμερα.

 

Γενικά Στοιχεία

Μορφή - Υποδοµή - Διοίκηση

Η πράξη σύστασης του ΙΚΙ έγινε µε Προεδρικό Διάταγµα με το οποίο απέκτησε την µορφή Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα. Έδρα του Ιδρύµατος καθορίστηκε το Αργοστόλι, πρωτεύουσα του πρώην Νοµού Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Το Ίδρυµα στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο στο Αργοστόλι οδός Ριζοσπαστών 35 που περιλαµβάνει αίθουσα συσκέψεων/σεµιναρίων και διαθέτει σύγχρονο εξοπλισµό γραφείου. Επίσης, διαθέτει βιβλιοθήκη αρκετών εκατοντάδων τόµων, βιντεοθήκη και αρχειακό υλικό.

Το ΙΚΙ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συµβούλιο. Μέχρι τις αρχές του 2019, πρόεδρος ήταν η Νίκη Γουλανδρή το γένος Κεφαλά η οποία ήταν επίσης Πρόεδρος του διεθνούς φήμης Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, όπως και του εξίσου γνωστού Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Μετά το θάνατο της Νίκης Γουλανδρή (Φεβρουάριος 2019), πρόεδρος ανέλαβε ο Ηλίας Μπεριάτος, ομότιμος καθηγητής χωροταξικού σχεδιασμού του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η κενωθείσα θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο καλύφθηκε από τον Ερνέστο Τζαννάτο, καθηγητή στο πανεπιστήμιο Πειραιά, με καθήκοντα Γραμματέα του Δ.Σ.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι πρώτος πρόεδρος του ΙΚΙ διετέλεσε ο αείµνηστος Αντώνης Τρίτσης, που υπήρξε βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Υπουργός και Δήµαρχος Αθηναίων και ο οποίος απεβίωσε το 1992. Επίσης, πρώτος αντιπρόεδρος ήταν ο Μαρίνος Κοσµετάτος, πρώην δήµαρχος Αργοστολίου, ο οποίος απεβίωσε το 2005.

 

Σκοποί - Μέσα - Πόροι

Οι βασικοί σκοποί του ΙΚΙ όπως αυτοί ορίζονται στο καταστατικό του είναι συνοπτικά: η προστασία και ορθολογική διαχείριση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών και πλουτοπαραγωγικών πόρων αλλά και του εν γένει οικοσυστήµατος των νησιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης καθώς και της ευρύτερης περιοχής του Ιονίου Πελάγους και ειδικά η ανασυγκρότηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των περιοχών που πλήττονται από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές. Επίσης, βασικό σκοπό του ΙΚΙ αποτελεί η προστασία και ανάδειξη της µνηµειακής κληρονοµιάς και της πολιτιστικής παράδοσης των νησιών.

Με τους σκοπούς αυτούς το ΙΚΙ συµβάλλει στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των νησιών επιδιώκοντας και ενισχύοντας τη συνεργασία, σε κάθε επίπεδο, ανάµεσα στους τοπικούς και κεντρικούς φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.

Τα µέσα για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύµατος είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 • Η εκπόνηση µελετών και ερευνών για την προστασία και διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος.
 • Ο σχεδιασµός και εφαρµογή ερευνητικών προγραµµάτων για την αποκατάσταση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και γενικά της µνηµειακής κληρονοµιάς.
 • Η πραγµατοποίηση και ενίσχυση εκδόσεων διδακτικού, ιστορικού, επιστηµονικού ή καλλιτεχνικού περιεχοµένου.
 • Η ενίσχυση της πνευµατικής, επιστηµονικής και πολιτιστικής κίνησης του τόπου µε τη διοργάνωση εκδηλώσεων ποιοτικού χαρακτήρα (συνεδρίων, ηµερίδων, σεµιναρίων).
 • Η χορήγηση βραβείων (ηθικών ή/και χρηµατικών) σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την επιστηµονική, καλλιτεχνική ή κοινωνική τους προσφορά.
 • Η ενίσχυση νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν παρεµφερείς σκοπούς και δράση µε το ΙΚΙ.

Πόροι του Ιδρύµατος είναι κυρίως οι επιχορηγήσεις και οι κληροδοσίες φυσικών ή νοµικών προσώπων προς αυτό, όπως επίσης και οι επιχορηγήσεις του Ιδρύµατος από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους εθνικούς και διεθνείς Οργανισµούς.

Τοµείς και Πεδία Δράσης

Το ΙΚΙ αναπτύσσει σηµαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες σε όλο το φάσµα των προαναφεροµένων σκοπών του, που αναβαθµίζουν την πνευµατική κίνηση των νησιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Η δραστηριοποίηση του Ιδρύµατος γίνεται ανάλογα µε τα µέσα και τις δυνατότητες που υπάρχουν κάθε φορά. Κυρίως όµως η έµφαση δίδεται στα ακόλουθα πεδία:

 • Εφαρµοσµένη έρευνα και µελέτη για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον µέσα από τον σχεδιασµό και την υλοποίηση αντίστοιχων προγραµµάτων.
 • Έγκυρη και υπεύθυνη ενηµέρωση και πληροφόρηση του κοινού µε σκοπό την ευαισθητοποίησή του µέσα από κατάλληλες για το σκοπό αυτό εκδηλώσεις και εκδοτικές πρωτοβουλίες.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών µε υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και διεθνούς επιπέδου, µε στόχο την ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το Ίδρυµα καθώς και τη δικτύωσή του στον διεθνή χώρο (Ευρώπη - Μεσόγειος).

 

Η µέχρι σήµερα πορεία και δράση
30 Χρόνια (1991-2021)

Το ΙΚΙ συμπλήρωσε τριάντα χρόνια παραγωγικής δράσης (έρευνας, µελέτης, ενηµέρωσης) µέσα από τη συνεργασία µε τοπικούς περιφερειακούς και εθνικούς φορείς, σε µια προσπάθεια προώθησης της προστασίας του περιβάλλοντος και της ολοκληρωµένης και βιώσιµης ανάπτυξης στο νησιωτικό χώρο του Ιονίου Πελάγους. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έµφαση έδωσε στην προστασία της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη και στα Ιόνια Νησιά. Η µετάβαση από τον 20ο στον 21ο αιώνα υπήρξε για το Ίδρυµα µια περίοδος προσπαθειών, πρωτοβουλιών και προτάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής.

Σε όλα αυτά τα χρόνια το ΙΚΙ µε δεκάδες εκδηλώσεις, έφερε στο ίδιο ‘τραπέζι’ για διάλογο και συζήτηση πολιτικούς, εκπροσώπους της διοίκησης, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, ΜΚΟ, ανθρώπους των παραγωγικών τάξεων, πολίτες όλων των ιδεολογικών αποχρώσεων µε στόχο την κατανόηση και επίλυση κρίσιµων ζητηµάτων που σχετίζονται µε το περιβάλλον, την ανάπτυξη και τον πολιτισµό στο χώρο των νησιών του Ιονίου Πελάγους.

Κατά την διάρκεια της παρουσίας του το ΙΚΙ, όχι µόνο παρήγαγε γνώση αλλά και προσπάθησε να µεταδώσει τη γνώση αυτή µε σοβαρό, έγκυρο αλλά και εκλαϊκευµένο τρόπο. Παρείχε ενηµέρωση και πληροφόρηση, ευαισθητοποίησε τους πολίτες και υπέβαλε προτάσεις προς τις δηµόσιες -τοπικές και κεντρικές- αρχές για συγκεκριμένα θέµατα που απασχόλησαν τα νησιά και την κοινή γνώµη, συσσωρεύοντας έτσι πολύτιµη πείρα για την προώθηση των στόχων του.
Πιο συγκεκριµένα, οι κύριες δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αυτής παρουσιάζονται πιο κάτω σε τέσσερις ενότητες.

 

Μελέτες - Έρευνες - Προγράµµατα

 • Μελέτη για την προστασία του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος των νησιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης και της ευρύτερης περιοχής του Ιονίου Πελάγους.
 • Μελέτη - έρευνα καταγραφής και χαρτογράφησης της µνηµειακής κληρονοµιάς Κεφαλονιάς και Ιθάκης µε στόχο τη δηµιουργία ολοκληρωµένου Αρχείου Μνηµείων.
 • Έρευνα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών στη νησιωτική περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
 • Μελέτη για το φυσικό περιβάλλον ( Εθνικός Δρυµός του Αίνου, Σπήλαια της Κεφαλονιάς, Μεσογειακή Φώκια).
 • Μελέτη για την ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης καταλοίπων πλοίων στα λιµάνια εθνικής και περιφερειακής σηµασίας του Ιονίου πελάγους.
 • Μελέτη για την ανάπτυξη προτύπου σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση πετρελαιοειδούς ρύπανσης στο Ιόνιο Πέλαγος.
 • Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα ευαισθητοποίησης τοπικών φορέων και πολιτών για την προστασία και ανάδειξη του αρχιτεκτονικού και φυσικού περιβάλλοντος στον ορεινό και νησιωτικό χώρο της Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
 • Πρόγραµµα καταγραφής, ταξινόµησης και κωδικοποίησης των διατηρητέων κτισµάτων και των παραδοσιακών οικισµών στο νοµό Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ως εταίρος σχετικού ερευνητικού έργου του Πανεπιστηµίου Πατρών).
 • Πρόγραµµα επεξεργασίας και παρουσίασης σε ειδική έκδοση, αρχειακού υλικού σχετικού µε την παραγωγή του δοµηµένου περιβάλλοντος στην Κεφαλονιά κατά τον 19ο αιώνα (σε συνεργασία µε το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και το Πανεπιστήµιο Αθηνών).
 • Συµµετοχή στο ερευνητικό έργο για την ‘Συµβολή των µέτρων του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2000-2006 στην αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου’ (Πανεπιστήµιο Πατρών).
 • Ερευνητικό έργο µε τίτλο ‘Οι σεισµοί του 1953 στα Ιόνια Νησιά και στην Κεφαλονιά και Ιθάκη: Ανασύνθεση του προσεισµικού και µετασεισµικού περιβάλλοντος των νησιών - παραγωγή ντοκιµαντέρ’ (το ΙΚΙ ως εταίρος του ΕΠΙΕΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών).
 • Συµµετοχή στην έρευνα-µελέτη: ‘Η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής στις δράσεις του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος 2000-2006 για την ανάπτυξη της υπαίθρου: υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές’, (το ΙΚΙ ως εταίρος της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών).

 

Επιστηµονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (κυριότερες)

 • Συνδιοργάνωση (µε την αρµόδια επιτροπή του Συµβουλίου της Ευρώπης) διεθνούς επιστηµονικού σεισµολογικού Συνεδρίου στην Κεφαλονιά (1993).
 • Συµµετοχή στον εορτασµό (µαζί µε το Υπουργείο Πολιτισµού και τους τοπικούς φορείς) της επετείου των 400 χρόνων από την κατασκευή του Κάστρου της Άσσου (1993).
 • Εκδήλωση παρουσίασης της µελέτης καταγραφής και χαρτογράφησης της µνηµειακής κληρονοµιάς Κεφαλονιάς και Ιθάκης (1995).
 • Οργάνωση τριών συναντήσεων για την προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Δρυµού Αίνου σε συνεργασία αρχικά µε τη Γενική Γραµµατεία Δασών και στη συνέχεια µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (1997, 1998, 1999).
  Σηµείωση: Ειδικά για τον Αίνο πρέπει να αναφερθεί ότι το ΙΚΙ έχει αναλάβει µια µεγάλη προσπάθεια στήριξης του προγράµµατος προστασίας και ανάδειξης.
  Οργάνωση ηµερίδας για την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου του Ιονίου Πελάγους µε αφορµή τον παγκόσµιο εορτασµό και την κήρυξη του 1998 ως έτους των ωκεανών και των θαλασσών, σε συνεργασία µε ΥΠΕΧΩΔΕ και ΕΚΘΕ (Σεπτέµβριος 1998).
 • Οργάνωση ηµερίδας για την Κεφαλονίτισσα Γυναίκα στην µνήµη της δηµοσιογράφου Πέλλης Κεφαλά (Δεκέµβριος 2000).
 • Οργάνωση ηµερίδας για τον Ανδρέα Λασκαράτο και τη σύγκρουσή του µε την Εκκλησία στο πλαίσιο του Έτους Λασκαράτου σε συνεργασία µε το Δήµο Ληξουρίου (Μάρτιος 2001).
  Οργάνωση Διεθνούς Συµποσίου για την νησιωτική χαρτογραφία και παρουσίαση ειδικής έκδοσης «Η Επτάνησος σε χάρτες: Από τον Πτολεµαίο στους Δορυφόρους», µε την επιµέλεια των καθηγητών Ε. Λιβιεράτου και Η. Μπεριάτου σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς (ΕΚΕΧΧΑΚ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Ιταλικά Πανεπιστήµια και Ιδρύµατα (Ιούνιος 2001).
 • Οργάνωση διηµέρου εκδηλώσεων µε θέµα «Αρχιτεκτονική και Πολιτιστική Κληρονοµιά στην Κεφαλονιά και τα Ιόνια Νησιά» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ηµερών πολιτιστικής κληρονοµιάς. Στο διήµερο αυτό έγιναν διαδοχικά : α) Παρουσίαση ειδικού λευκώµατος έκδοσης ΥΠΕΧΩΔΕ για τους ανεµόµυλους Κεφαλονιάς και Ιθάκης της Ε. Λειβαδά, β) Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράµµατος για τους µύλους (ανεµόµυλους, υδρόµυλους), γ) Ηµερίδα για την Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά στα Ιόνια Νησιά (κτίρια εµπορικής και βιοτεχνικής χρήσης), δ) Πραγµατοποίηση ειδικής εκδήλωσης για την προστασία και ανάδειξη της Γέφυρας Δεβοσέτου Αργοστολίου (Σεπτέµβριος 2001).
 • Πραγµατοποίηση εκδήλωσης µε την ευκαιρία της επετείου των 10 χρόνων από την ίδρυση του ΙΚΙ κατά την οποία έλαβε χώρα ειδική εκδήλωση για τον Εθνικό Δρυµό Αίνου και παρουσίαση της έκδοσης για το πρόγραµµα προστασίας και ανάδειξης του Δρυµού (Δεκέµβριος 2001).
 • Διοργάνωση της συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Πολεοδόµων και Χωροτακτών (IsoCaRP) στο πλαίσιο διεξαγωγής του 38ου Διεθνούς Συνεδρίου Πολεοδοµίας στην Ελλάδα (Σεπτέµβριος 2002).
 • Παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου ‘Φιλάδελφος’ (The Brothers Carburi) της Πήτρη Χαρβούρη και προβολή της ταινίας για το έργο της µεταφοράς βράχου 2.000 τόνων του Κεφαλλονίτη Μηχανικού Μαρίνου Χαρβούρη (Απρίλιος 2003).
 • Προβολή του ντοκιµαντέρ ‘ΣΕΙΣΜΟΣ’ στο Πνευµατικό Κέντρο Χολαργού, σε συνεργασία µε την Κεφαλληνιακή Αδελφότητα Αθηνών και την µη κερδοσκοπική εταιρεία ΑΝΕΜΟΝ Productions (συµπαραγωγή ΑΝΕΜΟΝ Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, ΕΡΤ, ΙΚΙ, ΕΠΙΕΕ) (Φεβρουάριος 2004).
 • Παρουσίαση του βιβλίου «Γιατροί και Ιατρική της Κεφαλονιάς στα χρόνια των ξενικών κυριαρχιών: 1500-1864» του καθηγητή κ. Γεράσιµου Πεντόγαλου, σε συνεργασία µε τον εκδοτικό οίκο University Studio Press.
 • Eκδήλωση στη Βενετία: Παρουσίαση της ιταλικής έκδοσης του βιβλίου «H Επτάνησος σε χάρτες» (L’Eptaneso nelle Carte: Da Tolomeo ai Satelliti). Η έκδοση έγινε από τον ιταλικό εκδοτικό οίκο ‘Il Poligrafo’ (Padova), µε την συνεργασία ΕΚΕΧΧΑΚ, ΙΚΙ, Biblioteca Nazionale Marciana, Museo Correr di Venezia, Archivio di Stato di Venezia, Universita IUAV di Venezia-CIRCE, Politecnico di Milano-DIIAR (Οκτώβριος 2004).
 • Ειδική εκδήλωση (ηµερίδα) για το Αργοστόλι µε αφορµή τη συµπλήρωση των 20 χρόνων από την θεσµοθέτηση του πρώτου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) (2005).
 • Συναντήσεις, επαφές και εκδηλώσεις µε φορείς και παράγοντες των αποδήµων στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία το 2005, 2007, 2008 (Νέα Υόρκη, Σικάγο, Ουάσινγκτον, Λος Άντζελες, Πορτλαντ, Σίδνεϋ, κλπ).
 • Εκδηλώσεις Μνήµης στις επετείους του θανάτου του Αντώνη Τρίτση επί επτά (7) συνεχή έτη (από το 2002 έως και το 2008) στις οποίες οµιλητές ήσαν γνωστοί έλληνες πολιτικοί που γνώριζαν το έργο και τη ζωή του τιµώµενου.
 • Δέκα έξι Επιστηµονικά Συµπόσια (από το 2001 έως και το 2017), µια ξεχωριστή πρωτοβουλία και µέριµνα του ΙΚΙ, τα οποία πραγµατοποιήθηκαν σε συνεργασία µε το ΤΜΧΠΠΑ και άλλους φορείς. Στα συµπόσια αυτά το ΙΚΙ επικέντρωσε επί δεκαετία τις δυνάµεις του και στήριξε από κάθε άποψη -ηθική οργανωτική, οικονοµική (βλέπε περισσότερα στο εισαγωγικό σηµείωµα αυτού του λευκώµατος).

  2001: Περιβάλλον και υγεία: προβλήματα διατροφής και διατροφικοί κίνδυνοι
  2002: Περιβάλλον και γεωργία: Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της υπαίθρου.
  2003: Σεισμοί και δομημένο περιβάλλον: οι επιπτώσεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την οικιστική ανάπτυξη
  2004: Τουρισμός και πολιτιστικό περιβάλλον
  2005: Περιβάλλον και ανάπτυξη στον ορεινό χώρο: ο ρόλος των προστατ/νων περιοχών και του τουρισμού
  2006: Βιώσιμη ανάπτυξη σε παράκτιες και νησιωτικές πόλεις : προβλήματα και προοπτικές
  2007: Προστασία και ανάδειξη του ελληνικού και μεσογειακού τοπίου
  2008: Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων στην εποχή της κλιματικής αλλαγής : εξοικονόμηση ενέργειας, οικολογική δόμηση, βιοκλιματική αρχιτεκτονική
  2009: Κτισμένη κληρονομιά στη νεότερη εποχή : παράδοση και μοντερνισμός
  2010: Πόλεις και Περιφέρειες στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο στον 21ο Αιώνα : Προβλήματα- προοπτικές
  2012:Προστασία και ανάδειξη της μνημειακής κληρονομιάς: Αναζητώντας ένα μέλλον για το παρελθόν μας
  2013: Περιβάλλον, Ενέργεια, Τεχνολογία: Ανανεώσιμες πηγές, Ενεργειακές Τεχνολογικές καινοτομίες
  2014:Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική- Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός: Ελλάδα- Μεσόγειος-ΕΕ.
  2015: Ανάπτυξη στον παράκτιο χώρο. Λιμενική πολιτική, σχεδιασμός και υποδομές
  2016: Αρχιτεκτονική και πολεοδομία: Παράδοση και εκσυγχρονισμός
  2017: Το δημογραφικό και μεταναστευτικό ζήτημα: οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές πτυχές
  2018: Νησιωτικός χώρος περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά, πολιτισμικά διακυβεύματα
  2019: Κρίσεις, κίνδυνοι, καταστροφές στην εποχή της κλιματικής αλλαγής: Η νέα κανονικότητα.

 • Εκδήλωση σε συνεργασία με την Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών (ΕΚΙΕ) για τους σεισμούς του 1953. Παρουσίαση του βιβλίου Σεισμοί και οικιστική ανάπτυξη (με αναφορά στους σεισμούς του 1953) από τον κ. Ηλία Τουμασάτο, εκπαιδευτικό, μέλος του Δ.Σ της ΕΚΙΕ. Χαιρετισμός από τον αντιπρόεδρο της ΕΚΙΕ κ. Γεράσιμο Σπ. Μπάλλα (16 Σεπτεμβρίου 2011).
 • Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος Δομημένο περιβάλλον του Ιονίου Χώρου. Καταγραφή και προβολή αρχειακών τεκμηρίων Αρχείου Κεφαλονιάς σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ιονίου (10 Αυγούστου 2011)
 • Διοργάνωση και διεξαγωγή του διεθνούς συνεδρίου «Dry stone constructions and built heritage/ Les constructions en pierre sèche en tant que patrimoine bâti» σε συνεργασία με την Société scientifique internationale pour l’étude pluridisciplinaire de la Pierre Sèche, Υποστήριξη από ΥΠΠΟΑ, Πράσινο Ταμείο, Δημος Κεφαλονιάς, ΚΕΔΗΚΕ, Ι.Μ. Κεφαλληνίας (9 - 11 Σεπτεμβρίου 2016).

  

Εκδόσεις

 • Έκδοση επιστηµονικού συλλογικού τόµου µε συγγραφείς διακεκριµένους Κεφαλλονίτες και Ιθακήσιους επιστήµονες µε τίτλο «Μελέτες για την ιστορία και το χώρο των νησιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης» στο πλαίσιο της σειράς επιστηµονικών δηµοσιεύσεων του Ιδρύµατος (1997).
 • Πρακτικά 1ης ηµερίδας -συνάντησης εργασίας για την προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Δρυµού Αίνου (1997)
 • Πρακτικά 2ης ηµερίδας -συνάντησης εργασίας για την προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Δρυµού Αίνου (1998)
 • Πρακτικά 3ης ηµερίδας -συνάντησης εργασίας για την προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Δρυµού Αίνου (1999)
 • Πρακτικά ηµερίδας για την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου χώρου του Ιονίου Πελάγους µε την ευκαιρία του εορτασµού του 1998 ως παγκόσµιου έτους των Ωκεανών, σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ (1999).
 • Έκδοση της ερευνητικής εργασίας µε τίτλο «Depeuplement et développement Touristique dans l’ Espace Insulaire Grec: Le cas de Céphalonie et Ithaque dans les îles Ionnienes» (Η. Μπεριάτος) στο πλαίσιο της σειράς επιστηµονικών δηµοσιεύσεων του Ιδρύµατος (1999).
 • Έκδοση βιβλίου-λευκώµατος µε τίτλο «Η Επτάνησος σε χάρτες: Από τον Πτολεµαίο στους Δορυφόρους» σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς (2001).
 • Ειδική έκδοση µε τίτλο «ΑΙΝΟΣ: Έργα, δράσεις, παρεµβάσεις» στην οποία παρουσιάζονται συνοπτικά οι µελέτες του προγράµµατος προστασίας και ανάδειξης. Το ΙΚΙ ήταν συν-εκδότης µε το ΥΠΕΧΩΔΕ και τη Διαδηµοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κεφαλονιάς (2001).
 • Συµµετοχή στην Ιταλική έκδοση του βιβλίου «H Επτάνησος σε χάρτες» «L’Eptaneso nelle Carte: Da Tolomeo ai Satelliti», που έγινε από τον ιταλικό εκδοτικό οίκο ‘Il Poligrafo’(Padova) (2004).
 • Έκδοση συλλογικού τόµου µε τίτλο «ΑDRΙΟΝΙΑΝ, Extrema-Proxima, visions, Echoes, Maps and Routes: From an Ancient Sea to a Modern Network» µε επιµέλεια Η. Μπεριάτου - Ε. Λιβιεράτου, σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το ΕΚΕΧΧΑΚ (2004).
 • Έκδοση συλλογικού τόµου σε συνεργασία µε το ΕΛΙΠΟΧ και το ΤΜΧΠΠΑ µε τίτλο «Χωροταξία, Πολεοδοµία, Περιβάλλον τον 21ο Αιώνα. Ελλάδα - Μεσόγειος», Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (2010).
 • Έκδοση συλλογικού τόµου σε συνεργασία µε το ΤΜΧΠΠΑ και µε τίτλο « Ορεινός χώρος: Περιβάλλον, Κοινωνία, Ανάπτυξη» Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (2005)
 • Συν- Έκδοση βιβλίου με το Κέντρο Μελετών Ιονίου και με τίτλο «Πολεοδομικά και Αρχιτεκτονικά σχέδια της Κεφαλονιάς στην περίοδο του Ιόνιου Κράτους» (ISBN: 978-960-85086-2-0/ ISBN: 978-960-86118-8-7) (2013).
 • Έκδοση συλλογικού τόμου «Dry stone and built heritage / Ξηρολιθικές κατασκευές και κτισμένη κληρονομιά» με επιμέλεια Μάνιας Μπεριάτου και Ιουλίας Παπαευτυχίου. Περιέχει ανακοινώσεις στο 15ο Διεθνές Συνέδριο για τις Ξηρολιθικές Κατασκευές που διοργανώθηκε από το ΙΚΙ και την Διεθνή Εταιρεία για την Επιστημονική Mελέτη των Ξηρολιθικών Κατασκευών (Société Scientifique Internationale pour l’Étude Pluridisciplinaire de la Pierre Sèche - SPS) στο Αργοστόλι (9 -11 /9/2016) ISBN: 978-960-86118-9-4. (2018)
 • Συν-Έκδοση βιβλίου σε συνεργασία με την Ιόνιο Εταιρεία Ιστορικών Μελετών και με τίτλο «Ο πληθυσμός της Ιθάκης του Καλάμου και του Καστού το έτος 1807 / Έκδοση της απογραφής με τίτλο ANAGRAFI DEGLI ABITANTI DELL’ ISOLA D’ ITACA E DEI SCOGLI ADJACENTI DI CALAMO E CASTUS» Συγγραφέας Ιωάννα Αθανασοπούλου, Κέρκυρα ISBN: 978-618-84623-0-4 και 978-618-83859-2-4 (2019).

 

Ενίσχυση - Στήριξη τοπικών φορέων

Στο πλαίσιο των καταστατικών του στόχων, το ΙΚΙ στήριξε διάφορες εκδηλώσεις επιστηµονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα όπως: τη φωτογραφική έκθεση για το προσεισµικό Ληξούρι του κ. Γεράσιµου Γαλανού (1992), το Διεθνές Οικονοµικό Συνέδριο µε συντονιστή τον κ. Ρόκκο Αλιπράντη (1995), το Συµπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας επί σειρά ετών µε συντονιστή τον κ. Ε. Κεκκάτο (1996-2005), την Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη για βελτίωση της οθόνης προβολής (2001), την Εταιρεία Φίλων Αρχαίας Σοφίας ‘ΕΠΤΑ’ για έκδοση βιβλίων (2004), τον Ναυτικό Όµιλο Αργοστολίου για τη διοργάνωση Ναυταθλητικών αγώνων στη Μνήµη του Αντώνη Τρίτση (2009).

 

Συνεργασίες µε άλλους φορείς

Σύµφωνα µε το καταστατικό του, για όλες τις κατηγορίες δράσεων (έρευνες, εκδηλώσεις, εκδόσεις) που πραγµατοποίησε, το ΙΚΙ επεδίωξε τη συνεργασία µε υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις του δηµοσίου και κοινωνικού τοµέα σε κάθε επίπεδο. Οι κυριότεροι φορείς σε διεθνές και εθνικό επίπεδο µε τους οποίους συνεργάστηκε είναι οι ακόλουθοι:

 • Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισμού
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων
 • Υπουργείο Γεωργίας - Γ. Γ. Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας
 • Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
 • Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
 • Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ)
 • Πανεπιστήµιο Αθηνών - Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ)
 • Πανεπιστήµιο Πατρών - Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών
 • Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας - Τµήµα Μηχανικών Πολεοδοµίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ)
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης - Τµήµα Τοπογράφων Μηχανικών
 • Πάντειο Πανεπιστήµιο, Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναµικού (ΕΠΙ-ΙΑΠΑΔ)
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Γεωγραφίας
 • Κέντρο των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το Περιβάλλον ΚΕΠΕΜΕΠ-ΜedRegio
 • Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
 • Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ)
 • Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ)
 • Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)
 • Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ)
 • Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιαµού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)
 • Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς (ΕΚΕΧΧΑΚ)
 • Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
 • Ελληνική Οµοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ)
 • Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων (ΙτΕΜ)
 • Κέντρο Ερευνών Έκτακτων Αναγκών (Κ.ΕΡ.Ε.Α)
 • Αρχείο Παραλειποµένων Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας
 • Aστική Εταιρεία ANEMON Productions
 • Eλληνικό Τµήµα ΙCΟΜΟS
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Πολεοδοµίας - Χωροταξίας (ΕΛΙΠΟΧ)
 • Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)
 • Σύλλογος Αρχιτεκτόνων - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ)
 • Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας (ΣΑΜ)
 • Virtual University of Adriatic and Ionian Seas (UNIADRION)
 • Biblioteca Nazionale Marciana
 • Archivio di Stato di Venezia
 • Universita IUAV di Venezia - CIRCE
 • Museo Correr di Venezia
 • Politecnico di Milano - DIIAR
 • United Nations - UNESCO
 • International Society οf City and Regional Planners (IsoCaRP)
 • EUROPA NOSTRA
 • Κέντρο Μελετών Ιονίου
 • Société scientifique internationale pour l’étude pluridisciplinaire de la Pierre Sèche

Σε τοπικό - νοµαρχιακό επίπεδο συνεργάστηκε µε φορείς της Α’ βάθµιας και Β’ βάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νοµού Κεφαλονιάς και Ιθάκης, (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Π.Ε. Κεφαλονιάς -Ιθάκης, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλονιάς-Ιθάκης, Διαδηµοτική Επιχείρηση Προστασίας Περιβάλλοντος και σχεδόν όλους τους Δήµους των δύο νησιών). Επίσης, είχε συνεργασία µε φορείς των αποδήµων εντός και εκτός Ελλάδος και ιδιαίτερα µε την Οµοσπονδία Σωµατείων Αποδήµων Εξωτερικού “Οδυσσέας”, την Κεφαλληνιακή Αδελφότητα του Σικάγου, τον “Κέφαλο” της Νέας Υόρκης, το “Σπίτι του Κέφαλου” της Ουάσινγκτον, την Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιώς και την Κεφαλληνιακή Αδελφότητα Αθηνών.